Search Art or Artists

คนละทาง

คนละทาง

เทคนิค : สีฝุ่นบนกระดาษสา

ขนาด : 262×217 ซม.

ปี : 2523

ผลงานที่มาจากแนวคิดที่ศิลปินต้องการสะท้อนภาพความแตกแยกของคนในสังคม จากเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ 14 ตุลาคม 2516 วันแห่งความสูญเสียที่เกิดจากความขัดแย้งทางการเมือง ภาพเขียนสะท้อนให้เห็นว่าเมื่อทุกฝ่ายหันหลังให้พระธรรมคาสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ลืมศาสนาที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ความโกลาหลจึงเกิดขึ้น อคติและความเกลียดชังสร้างรอยร้าวและความแตกแยกจนลืมรากเหง้าว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธที่มีวัฒนธรรมสวยงามและมีวิถีชีวิตอันสงบสุข รูปทรงสัตว์ต่าง ๆ ภายในภาพผ่านกระบวนการสร้างสรรค์เหนือจริง เปรียบเปรยดั่งสภาวะจริงของเหล่ามนุษย์ที่ไม่รู้รักสามัคคี นาตัวพุ่งทะยานไปคนละทิศละทางเกี่ยวพันกันอลหม่าน มีเพียงผีเสื้อผู้มีปีกอันบอบบางยังคงโบยบินอย่างอิสระ ภาพยังผลักระยะสายตาผู้ชมด้วยท้องทะเลอันนิ่งสงบมองไปไกลสุดลูกหูลูกตา ก่อให้เกิดความสุขขึ้นในจิตใจ