Search Art or Artists

Large Alphabet หมายเลข 2

Large Alphabet หมายเลข 2

เทคนิค : สีน้ำมันบนผ้าใบ

ขนาด : 115×320 ซม.

ปี : 2555

งานจิตรกรรมที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์การทำงานของ อ.อิทธิพล ตั้งโฉลก ซึ่งมักจะใช้แนวคิดหลักในการทำงานคือ ‘ความขัดแย้งของคู่ตรงข้าม’ เช่น รูปทรงกับพื้นที่ว่าง แสงกับเงา ระเบียบกฎเกณฑ์กับอิสระ เก่งกับใหม่ นิ่งสงบกับความเคลื่อนไหว

การใช้เส้นตั้ง เส้นนอน และเส้นเฉียง เมื่อถูกนำมาเรียงซ้ำ ๆ ขนานกันอย่างเป็นระเบียบก็จะกลายเป็น ‘ลายเส้นขนาน’ และเมื่อขยายขนาดของเส้นให้ใหญ่ขึ้นก็กลับกลายเป็น ‘ลายแถบขนาน’ มีความเรียบง่าย เป็นกลาง เป็นสากล การซ้ำเป็นระเบียบยังเป็นกฎเกณฑ์แห่งจักรวาล ดังเช่นการแปรเปลี่ยนจากกลางวันเป็นกลางคืน การหมุนรอบตัวเองของโลก การหมุนรอบดวงอาทิตย์ของโลกซ้ำ ๆ อย่างไม่รู้จบ จังหวะการเต้นของหัวใจ การหายใจเข้าและหายใจออก การเต้นของชีพจร การเดินสม่ำเสมอของนาฬิกา และด้วยการเพ่งภาวนาทางจิตที่ซ้ำ ๆ ด้วยความเพียรนี่เอง คือวิถีทางแห่งการเข้าถึงสภาวะนิ่งสงบเป็น ‘สมาธิ’ แห่งจิต ดังนั้น การซ้ำด้วยจุด ด้วยเส้น จึงเป็นวิถีที่จะนำเข้าสู่พรมแดนภายในแห่งจิตได้ด้วยเช่นกัน