Search Art or Artists

กฤษณาวตาร

กฤษณาวตาร

กฤษณาวตาร  อวตารมาเป็นพระกฤษณะ กษัตริย์จันทรวงศ์แห่งกรุงทวารกาในสมัยทวาบรยุคซึ่งศีลธรรมของชาวโลก ลดลงเหลือเพียงหนึ่งในสอง เรื่องราวรายละเอียดหาดูคัมภีร์ภาควตปุระและบางตอนในเรื่องมหาภารตะ