Search Art or Artists

The More I  Get To Know Men, the More I Love My Dog

The More I Get To Know Men, the More I Love My Dog

เทคนิค : สื่อผสม/Resin, Video

ขนาด : 150×150×100 ซม.

ปี : 2551

ด้วยสภาพที่เปลี่ยนไปของสังคมปัจจุบัน ทำให้มนุษย์ทุกคนต้องการการเรียนรู้อย่างสูง การเอาตัวรอดของแต่ละคนมีมากกว่าอดีต จนบางครั้งแทบรู้สึกได้ว่า เราไม่อยากอยู่ในสภาพแบบนี้อีกเลย การโกหก ใส่ร้ายป้ายสี หักหลัง เอาเปรียบเป็นสิ่งที่พบเจอได้ง่ายมากขึ้น จนบางครั้ง เราต้องถามหาความจริงใจจากรอบด้าน ซึ่งอาจไม่พบเลยก็ได้ การใช้วลีเปรียบเทียบ…ความรักความซื่อสัตย์…จึงเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้