Search Art or Artists

พิชิตมาร

พิชิตมาร

เทคนิค : Bronze

ขนาด : 49×53×82 ซม.

ปี : 2546

ผลงานทรงคุณค่าต่อเนื่องจากจิตรกรรมมาเป็นผลประติมากรรม ภาพเศียรพุทธปฏิมาสำริดอันเป็นสัญลักษณ์ของพุทธภาวะและความสงบ ในลักษณะศิลปะร่วมสมัยที่สะท้อนความเป็นไทยในชิ้นงาน ขดม้วนของสัตว์ร้ายในจินตนาการที่กำลังต่อสู้กันอลหม่านเป็นสัญลักษณ์ของกิเลส สื่อถึงการที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเอาชนะกิเลสจนสำเร็จ