Search Art or Artists

worarit

การสร้างสรรค์ผลงานส่วนใหญ่ดึงจากประสบการณ์และจินตนาการ ซึ่งหลายๆ ครั้งจะนำไปสู่แนวคิดที่กระทบอารมณ์ ซึ่งเป็นเรื่องเหนือความคาดหมาย ไม่อาจกำหนดทิศทาง